Terug naar het overzicht

Het College Vos

Het College Vos is een locatie met ruim driehonderd leerlingen. De school heeft een eigen gezicht, een eigen inhoud en een herkenbare identiteit. Vanaf het begin streven we ernaar dat leerlingen en ouders zich betrokken voelen bij de school.

Leerlingen leren, op basis van hun talenten en mogelijkheden, stapsgewijs meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun manier van leren en werken. Dit gebeurt niet alleen in de school, ook buiten de school wordt aan talentontwikkeling gewerkt....

Het College Vos

Informatie over de studiekosten

Uitleg schoolkosten

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed worden opgeleid en daarom neemt de school de meeste kosten voor haar rekening. Toch zijn er kosten die door de ouders/verzorgers betaald moeten worden. Hieronder wordt uitgelegd welke kosten de ouders/verzorgers moeten betalen en welke kosten de school voor haar rekening neemt.

Wat betaalt de school?

De schoolboeken, lesmaterialen en licenties voor digitale lesmaterialen die door de schoolleiding voor een specifiek leerjaar worden voorgeschreven zijn gratis voor de leerlingen. Dit geldt ook voor schoolboeken en lesmaterialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod, zoals extra vakken.

Wat betalen de ouders?

De kosten voor persoonsgebonden materialen zoals de kosten van gymkleding of materialen, die meerdere jaren (of door meerdere kinderen in een gezin) gebruikt kunnen worden zoals woordenboeken, atlassen, rekenmachines en veiligheidskleding bij een bepaalde opleiding.

Wat wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Het kan gaan om kosten van materialen en gereedschappen, de financiering van extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag, een buitenlandreis of de kerstviering. Dit zijn de overige schoolkosten.

Als de extra activiteiten buiten het voor de leerlingen voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen ouders kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. De school maakt voor de extra activiteiten flinke kosten. Omdat De Vos hiervoor geen geld van de overheid ontvangt, vraag de school een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage waarin de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks besproken en vastgesteld.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

De scholen van het College Vos kennen een functionaris die goed bekend is met de schoolkosten en die, naast verdere informatie, u ook kan informeren over verdere ondersteuning wanneer deze kosten voor u en uw kind een probleem vormen. 

Dit is de heer A.Hobijn, hobijn@devosvlaardingen.nl 

Schroom niet om met hem contact op te nemen. De mentor van uw zoon of dochter kan u natuurlijk ook verder helpen.

De financiële administratie wordt verzorgd door mevrouw M. Walison. Zij is te bereiken via het mailadres schoolkosten@devosvlaardingen.nl


Schoolkosten

Een overzicht van de schoolkosten die het College VOS in rekening brengt, is te vinden op onze website: www.devosvlaardingen.nl


Wis collect

In de maand september wordt voor de jaarlijkse schoolkosten vanuit het digitale ouderportaal (Wis-Collect) een mail gestuurd naar elke ouder en verzorger die in de schooladministratie (Magister) staat. In deze mail staat een link naar de persoonlijke pagina van de leerling. Op deze pagina staan de schoolkosten per activiteit vermeld. Hierbij kunnen keuzes gemaakt worden voor de betalingswijze en de termijnen. Het bedrag van de oudervereniging wordt in de rekening meegenomen.

De kosten voor de diverse (meestal) buitenlandse reizen waarop ingeschreven kan worden, gaan eveneens via het digitale ouderportaal. Het tijdstip van de rekening is afhankelijk van de periode van de reis.