Terug naar het overzicht

Het Lyceum Vos

Het Lyceum Vos is gevestigd aan de Koninginnelaan in Vlaardingen en verzorgt onderwijs voor Gymnasium, Atheneum, havo en het Tweetalig Onderwijs. Wij bieden een meerjarige brugperiode voor leerlingen vanaf het basisschooladvies mavo/havo. Naast de gewone vakken kunnen onze leerlingen in de eerste klassen ook kiezen voor extra sport en kunst binnen de Sportklas en de Kunstklas.

Het Lyceum Vos is een locatie met ongeveer 650 leerlingen. Door deze kleinschaligheid kent iedereen elkaar. Medewerkers en docenten kennen de leerlingen en andersom geldt dit net zo. We weten dus wat elke leerling nodig heeft....

Het Lyceum Vos

Informatie over de studiekosten

Uitleg schoolkosten

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed worden opgeleid en daarom neemt de school de meeste kosten voor haar rekening. Toch zijn er kosten die door de ouders/verzorgers betaald moeten worden. Hieronder wordt uitgelegd welke kosten de ouders/verzorgers moeten betalen en welke kosten de school voor haar rekening neemt.

Wat betaalt de school?

De schoolboeken, lesmaterialen en licenties voor digitale lesmaterialen die door de schoolleiding voor een specifiek leerjaar worden voorgeschreven zijn gratis voor de leerlingen. Dit geldt ook voor schoolboeken en lesmaterialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod, zoals extra vakken.

Wat betalen de ouders?

De kosten voor persoonsgebonden materialen zoals de kosten van gymkleding of materialen, die meerdere jaren (of door meerdere kinderen in een gezin) gebruikt kunnen worden zoals woordenboeken, atlassen, rekenmachines en veiligheidskleding bij een bepaalde opleiding.

In de maand september wordt voor de jaarlijkse schoolkosten vanuit het digitale ouderportaal (Wis-Collect) een mail gestuurd naar elke ouder en verzorger die in de schooladministratie (Magister) staat. In deze mail staat een link naar de persoonlijke pagina van de leerling. Op deze pagina staan de schoolkosten per activiteit vermeld. Hierbij kunnen keuzes gemaakt worden voor de betalingswijze en de termijnen. Het bedrag van de oudervereniging wordt in de rekening meegenomen.

De kosten voor de diverse (meestal) buitenlandse reizen waarop ingeschreven kan worden, gaan eveneens via het digitale ouderportaal. Het tijdstip van de rekening is afhankelijk van de periode van de reis.

Wat wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Het kan gaan om kosten van materialen en gereedschappen, de financiering van extra activiteiten, zoals een excursie, een sportdag, een buitenlandreis of de kerstviering. Dit zijn de overige schoolkosten.

Als de extra activiteiten buiten het voor de leerlingen voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen ouders kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. De school maakt voor de extra activiteiten flinke kosten. Omdat De Vos hiervoor geen geld van de overheid ontvangt, vraag de school een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage waarin de oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks besproken en vastgesteld.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

De scholen van het College Vos kennen een functionaris die goed bekend is met de schoolkosten en die, naast verdere informatie, u ook kan informeren over ondersteuning wanneer deze kosten voor u en uw kind een probleem vormen. 

Dit is de heer A.Hobijn, hobijn@devosvlaardingen.nl

Schroom niet om met hem contact op te nemen. De mentor van uw zoon of dochter kan u natuurlijk ook verder helpen.

De financiële administratie wordt verzorgd door mevrouw M. Walison. Zij is te bereiken via het mailadres schoolkosten@devosvlaardingen.nl


Overzicht schoolkosten

Een overzicht van de schoolkosten die het Lyceum Vos in rekening brengt, is te vinden op onze website: www.devosvlaardingen.nl


Laptopregeling

Op De Vos bestaat integratie van digitaal onderwijs in het lesprogramma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van laptops. Elke leerling heeft tijdens het schooljaar de beschikking over een eigen laptop en kan hiermee deelnemen aan het (digitale) lesprogramma.

Alle leerlingen die zijn aangemeld op één van de scholen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep moeten daarom dus beschikken over een laptop. Voor deze laptop zijn er twee mogelijkheden. Een laptop via school of een zelf meegebrachte laptop (BYOD = bring your own device).

Bij de laptop via school zal er een rechtstreeks contract aangegaan worden bij The Rent Company. De kosten zijn hierbij voor rekening van de ouder(s) en bedragen per laptop € 14,45 per maand. De looptijd hierbij is 48 maanden. Deze laptop wordt voorzien van alle software die nodig is om deel te kunnen nemen aan de lessen. Zaken als o.a. een oplaadpunt, printen (betaald) en een internet verbinding worden door de school gefaciliteerd. Voor zij- instromers (leerlingen die instromen vanaf klas 2) geldt een andere looptijd en dus ook een ander maandbedrag. 

Indien u kiest voor een zelf meegebrachte laptop dan moet deze wel aan een aantal eisen voldoen en dit moet tijdig bij de schoolleiding bekend worden gemaakt. Er wordt vanuit de school beperkte ondersteuning geboden. Het beheer dient u dus zelf te verzorgen. Zaken als o.a. een oplaadpunt, printen (betaald) en een internet verbinding worden wel door de school gefaciliteerd. Voor de start van het schooljaar wordt u uitgebreid geïnformeerd over het gebruik van de laptop en de mogelijkheden.