Terug naar het overzicht

MAVO Schravenlant XL

Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school in Schiedam met ongeveer 640 leerlingen. Op de school staat aandacht voor de leerling en zijn of haar ontwikkeling centraal.  Een leerling met een mavo/havo-, mavo-, kader- of basisadvies (zonder lwoo) is van harte welkom op Mavo Schravenlant XL.

Een mavo- of een kaderleerling kan een diploma behalen. Voor de kaderleerlingen is hiervoor de opleiding economie en ondernemen (E&O). Een basisleerling vervolgt na twee jaar de opleiding op een andere locatie binnen de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) of een andere school naar keuze.

Er wordt les gegeven op twee locaties binnen een straal van 50 meter, te weten:
- Van Hogendorpstraat 105 (hoofdgebouw) voor leerjaar 1, 3 en 4.
- Van der Leeuwlaan 3 (nevenvestiging) voor leerjaar 2 en basis leerjaar 1 en 2.

...

MAVO Schravenlant XL

Informatie over de studiekosten

De ouderbijdrage is natuurlijk vrijwillig. De school is echter voor een aantal activiteiten en voorzieningen afhankelijk van de bijdrage van de ouders/verzorgers. Wij zouden het graag anders zien, maar dat is nu eenmaal de realiteit waar ook wij mee te maken hebben.

Mavo Schravenlant XL probeert ieder schooljaar om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Elk jaar kijken wij heel kritisch naar de diverse posten en de hoogte van de bedragen. Wij maken met u de afspraak dat er naast de vrijwillige ouderbijdrage geen extra kosten in de loop van het schooljaar in rekening worden gebracht voor o.a. het openbaar vervoer, uitjes, schoolfeesten, enz. Een uitzondering daarop is een eventueel klassenuitje van maximaal 15 euro per leerling. 

Wij delen de vrijwillige ouderbijdrage op in een bijdrage voor leerjaaractiviteiten en een bijdrage voor onderwijs gerelateerde voorzieningen. Meer informatie vindt u in onze schoolgids die u kunt zien via de link: Schoolgids MAVO Schravenlant

Tot slot: wij vragen geen bijdrage van ouders/verzorgers voor de workshops die de leerlingen elke week volgen in leerjaar 1 en 2, de huiswerkbegeleiding, de bijlessen, Anglia, LO2 of beeldende vorming in de bovenbouw of voor de Dansmavo Schiedam. Dit is een bewuste keus. Wanneer wij er als school voor kiezen om iets extra’s aan te bieden dan moeten wij dit kunnen bekostigen vanuit de middelen die wij vanuit de overheid ontvangen. Alle leerlingen van onze school moeten in staat zijn om iets extra’s te kunnen kiezen bovenop het reguliere onderwijs.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

Op Mavo Schravenlant XL kunt u bij de heer Raaijmakers - raaijmakers@mavoschravenlant.nl, terecht voor informatie over de ondersteuningsmogelijkheden wanneer de schoolkosten voor u en uw kind een probleem vormen. De mentor van uw zoon of dochter kan u hier natuurlijk ook mee helpen.

Voor het treffen van een betalingsregeling kunt u contact opnemen met onze administratie, mevr. Hazebroek, hazebroek@mavoschravenlant.nl . Wij innen de vrijwillige ouderbijdrage niet via een extern bureau, maar wij doen dat persoonlijk via onze administratie. 


Overzicht schoolkosten

Vanaf schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage voor alle leerjaren op onze school €50,00.

Voor deze bijdrage organiseren wij alles wat wij in de afgelopen schooljaren zonder Covid-19 ook hebben gedaan, zoals de introductiedagen, vieringen, een schoolfeest, buitenschoolse activiteiten, kamp, de diploma-uitreiking, de sport- en danskleding, Anglia, de Dansmavo Schiedam, LO2, BV2, de kluishuur, workshops, bijlessen, huiswerkbegeleiding, de boeken en de werkboeken, uitleen van boeken vanuit onze schoolbibliotheek, enz.

Wel moeten zoekgeraakte en beschadigde boeken worden vergoed.

De vrijwillige ouderbijdrage is natuurlijk vrijwillig. U heeft het recht om deze niet te betalen. Echter, wij hopen dat u bereid bent om deze €50,00 te betalen als bijdrage in de activiteiten en voorzieningen voor onze leerlingen.

Als u een betalingsregeling wenst te treffen, kunt u contact opnemen met mevr. Hazebroek (hazebroek@mavoschravenlant.nl) van onze administratie.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u bij de gemeente van uw woonplaats.