Terug naar het overzicht

Reviuslyceum

De doelstelling van het Reviuslyceum is het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor havo en vwo. Dit wordt o.a. geconcretiseerd met eindexamencijfers die kunnen concurreren met het nationaal gemiddelde.

De school wil zich naar buiten richten en een open en professionele organisatie zijn, met als aandachtspunten: internationalisering, digitalisering en talentontwikkeling. Verder zijn plezier en persoonlijke ontwikkeling voor ons en onze leerlingen belangrijke voorwaarden voor leren en leven....

Reviuslyceum

Informatie en hulp bij schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage 

Dit betreft alle kosten die de school maakt voor een goed leef- en leerklimaat en waarvoor geen of onvoldoende overheidssubsidie wordt ontvangen zoals schoonmaak en aankleding van het schoolgebouw, toezichthouders en cameratoezicht, de schoolpas, leermaterialen in de klas, zoals atlassen. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld. Het gaat om het gebruik en onderhoud van computers (desktops en laptops), draadloos netwerk, netwerklicenties, systeembeheer, digitale leeromgeving, en dergelijke. 

De schoolboeken worden ‘om niet’ geleverd. Op het moment dat een leerling in de bovenbouw wisselt van vak of profiel en daardoor andere boeken nodig heeft, zijn de gemaakte kosten voor de ouders. Schoolreisjes en dergelijke worden per activiteit in rekening gebracht. De uitwisselingen in het derde leerjaar kosten € 425,-. Deze kosten worden apart geïnd. Deelname aan de reizen en de uitwisseling is vrijwillig. 

iPad 

Om het onderwijs optimaal te kunnen volgen is een tablet noodzakelijk. Het staat ouders en leerlingen vrij een tablet naar keuze aan te schaffen. Het is echter wel zo dat wij veel ervaring hebben met de iPad en onze leeromgeving op de iPad is afgestemd. Meer info is te vinden op:   www.reviusplein.nl/ipad

Schoolfonds 

Hoewel Nederland een welvarend land is, hebben sommige ouders moeite om financieel aan alle verplichtingen te doen. Daarom wordt er aan ouders gevraagd een bijdrage te leveren aan het school-solidariteitsfonds. Ouders (indien financieel draagkrachtig) betalen €10,- per leerling per jaar aan het schoolfonds. Dit geld wordt beheerd en verantwoord door de school. Ouders kunnen aanspraak doen op dit fonds wanneer er bepaalde activiteiten of leermiddelen financieel niet haalbaar maar wel noodzakelijk zijn voor een individuele leerling. De administratie, het zorgteam  en de directie dragen zorg voor de afhandeling van de aanvragen. 

Financiële overeenkomst 

Na ondertekening van de financiële overeenkomst is betaling verplicht. Het is ook mogelijk voor een deel van deze overeenkomst te tekenen. Dit heeft geen invloed op de toelating, die alleen gebaseerd is op onderwijsinhoudelijke argumenten. Indien ouders de rekening niet voldoen, kan de leerling worden uitgesloten van deelname aan bepaalde activiteiten. Bij betalingsachterstanden kan een deurwaarder worden ingeschakeld. 

Kwijtscheldingsregeling 

In voorkomende gevallen kan een betalingsregeling of een kwijtscheldingsregeling getroffen worden.  Neemt u daarvoor contact op met de schoolleiding. 


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

Het Revius Lyceum heeft een functionaris die goed bekend is met de schoolkosten en die, naast verdere informatie, u ook kan informeren over verdere ondersteuning wanneer deze kosten voor u en uw kind een probleem vormen. 

Dit is mevrouw Le Comte - ilcomte@lentiz.nl

Schroom niet om met hem contact op te nemen. De mentor van uw zoon of dochter kan u natuurlijk ook verder helpen.


Overzicht schoolkosten

Voor een volledig overzicht van de schoolkosten verwijzen wij naar onze schoolgids.  De gids 2021-2022 is helaas nog niet beschikbaar.

Aanvullend op de reguliere schoolkosten:

Voor BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) wordt € 85,- per jaar in rekening    gebracht.

De examenkosten voor Delf Scolaire zijn:
A1-niveau € 70,- A2-niveau € 85,- B1-niveau  € 115,- en B2-niveau € 130,-.

De kosten voor het Cambridge examen bedragen ongeveer € 300,-.

De uitwisselingen in het derde leerjaar kosten c.a. € 425,-.


Wis Collect

WIS Collect

Via WIS Collect bieden wij de schoolkosten digitaal bij je aan. Daarvoor is het belangrijk dat jouw juiste e-mailadres bij ons bekend is. Wij verzoeken u dan ook om je e-mailadres in SOMtoday te controleren en zo nodig aan te passen.
Je kunt de facturen direct per iDeal betalen en desgewenst kiezen voor betalen in termijnen. Vanaf 1 augustus 2019 is het niet meer mogelijk om contant te betalen op school.

Heb je nog niet alle schoolkosten en (vrijwillige) ouderbijdragen voor het huidige schooljaar voldaan? Dan verzoeken wij je dit alsnog tijdig te doen. Dit voorkomt dat je in het nieuwe schooljaar nog herinneringen en aanmaningen ontvangt van iDealNet.

Mocht je nog vragen hebben dan kunt je altijd contact opnemen met de schooladministratie.