Terug naar het overzicht

Lyceum Schravenlant

Elke leerling die aan de toelatingscriteria voldoet van het havo of vwo, is welkom op Lyceum Schravenlant. Een centraal kenmerk van openbaar onderwijs is de opvatting dat alle mensen gelijkwaardig zijn en elkaar met respect behandelen. Deze opvatting is leidend voor ieders gedrag in en rond de school.

Op Lyceum Schravenlant worden leerlingen persoonlijk benaderd. Ontwikkeling en ontplooiing van hun talenten spelen daarbij een belangrijke rol. De sfeer is open en ook van leerlingen verwachten wij dat zij actief bijdragen aan een positief schoolklimaat. Deze waarden vormen de basis van waaruit het onderwijs wordt ingericht....

Lyceum Schravenlant

Schoolkosten

In principe is het voortgezet onderwijs in Nederland gratis voor ouders/leerlingen. Scholen worden door de rijksoverheid bekostigd. Dit betreft echter een kale financiering, genoeg voor de reguliere lessen, boeken enzovoort, maar niet voor zaken die het onderwijs op andere manieren versterken of krachtiger maken.

Een moderne vreemde taal (Engels, Duits, Frans, Spaans) wordt natuurlijk vooral uit de boeken en in de lessen geleerd, maar een excursie naar het betreffende land is meer dan alleen een leuk uitje. Leerlingen worden heel direct en praktisch geconfronteerd met bijvoorbeeld de taal en leefgewoonten.

Veel vakken combineren de theorie met practica. Als school vinden wij die combinatie belangrijk, want wij zijn ervan overtuigd dat de te leren stof hierdoor beter blijft hangen. Veel practicummaterialen bekostigen wij uit de schoolkosten.

Tevens zijn in de schoolkosten praktische zaken opgenomen als de huur van een kluisje.
Ook zijn per leerjaar de kosten van een aantal kleinere uitstapjes/excursies opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat elke keer apart geld moet worden meegenomen/betaald.
De schoolkosten hebben een vrijwillig karakter, maar zijn ons inziens voor het optimaal functioneren van het onderwijsproces onmiskenbaar. Uiteraard is het streven erop gericht deze kosten zo laag mogelijk te houden.

De schoolkosten worden mede laag gehouden voor de ouders/verzorgers omdat we als school tevens investeren in zaken die elders veelal zelf dienen te worden aangeschaft dan wel tegen vergoeding kunnen worden afgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van klassensets van de  Grote Bosatlas (ruim € 80,- per stuk), woordenboeken bij Nederlands en de moderne vreemde talen, leesboeken/literatuur bij de diverse talen

Ook worden zaken gratis aangeboden zoals LOS (leren op school), steunlessen Ne, En, wi, studievaardigheidstrainingen en via het Maatjesprogramma is er vrijwel gratis leerondersteuning

Jaarlijks verleent de oudergeleding van de medezeggenschapsraad haar instemming aan de hoogte van de schoolkosten en de wijze waarop deze zijn opgebouwd.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

De school kent een functionaris die goed bekend is met de schoolkosten en die, naast verdere informatie, u ook kan informeren over verdere ondersteuning wanneer deze kosten voor u en uw kind een probleem vormen.

Mevrouw Bloem - blm@schravenlant.nl

Schroom niet om met hen contact op te nemen. De mentor van uw zoon of dochter kan u natuurlijk ook verder helpen.


Overzicht schoolkosten

Een overzicht van de schoolkosten vindt u in onze schoolgids vanaf bladzijde 29

Schoolgids Lyceum Schravenlant 2020-2021