Terug naar het overzicht

Stedelijk Gymnasium Schiedam

Het Stedelijk Gymnasium Schiedam is een school met maar één onderwijstype: het gymnasium. Bij deze vwo-opleiding nemen de klassieke talen een belangrijke plaats in. 

De leerlingen van de school zijn nieuwsgierig, ambitieus en willen graag inhoudelijk uitgedaagd worden. De school vindt het dan ook belangrijk dat hun leerlingen een brede opleiding krijgen....

Stedelijk Gymnasium Schiedam

Hulp bij studiekosten

De rijksoverheid vindt het belangrijk dat kinderen in het voortgezet onderwijs goed opgeleid worden. Daarom is in principe het voortgezet onderwijs in Nederland gratis voor ouders/leerlingen. De schoolboeken en lesmaterialen die worden voorgeschreven, zijn gratis voor leerlingen. Dat geldt ook voor schoolboeken en lesmaterialen die nodig zijn voor het volgen van aanvullend onderwijsaanbod, zoals extra vakken. 
 
Scholen krijgen van het ministerie geen geld voor extra activiteiten, zoals een excursie, sportdag of kerstviering. Ook krijgt de school geen geld voor het materiaal dat gebruikt wordt bij de practica, inrichting en onderhoud van de mediatheek en computersoftware. De school kan hiervoor geld aan ouders vragen via een vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee betalen ouders dus mee aan een meerwaarde voor het onderwijs van hun kind. 
 
Om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in schoolkosten heeft het STGS een kwijtscheldings- of reductieregeling ingesteld. Ouders kunnen een beroep doen op deze regeling. 
 
Onder de noemer Salite Altius wordt aan ouders jaarlijks tien euro gevraagd als bijdrage in de schoolkosten van leerlingen van minder draagkrachtige ouders.
 
Jaarlijks verleent de oudergeleding van de medezeggenschapsraad haar instemming aan de hoogte van de schoolkosten en de wijze waarop deze zijn opgebouwd.
 
Meer informatie:
 
Voor vragen kunt u mailen naar ouderbijdrage@stgs.nl


Overzicht schoolkosten

Alle kosten worden vermeld in  de schoolgids, de schoolgids 2021-2022 is helaas nog niet beschikbaar. 


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

Contactpersoon binnen het Stedelijk Gymnasium Schiedam is mevrouw H. Scholten. Zij is bereikbaar via het mailadres h.scholten@stgs.nl